MŮŽETE SI VYPŮJČIT

Půjčování e-knih v knihovnách

A DALŠÍ TISÍCE E-KNIH VE SVÉ KNIHOVNĚ.

JAK NA TO?

 

 

 
 
 

 

Hrabě Špork

Josef Svátek

Stefanos, 2017

 

Počátek 18. století znamená v Čechách po jen o málo nadějnější vládě císařů Leopolda I. a Josefa I. nové utužení absolutistické vídeňské politiky. Na mnoha českých panstvích vládne tvrdou rukou cizí šlechta. V náboženské oblasti usiluje řadu desetiletí o moc jezuitský řád, který podporuje násilnou rekatolizaci navzdory umírněnějšímu stanovisku jiných církevních hodnostářů. Císař Karel VI. se snaží prosadit tzv. pragmatickou sankci, která znamená jen další oklešťování stavovských práv českého království. V této době z neblahé řady cizí i domácí šlechty vybočuje jedna významná osoba: hrabě Špork, který, ačkoli pocházel z cizího vestfálského rodu, bojuje za práva českého království a snaží se alespoň na svých panstvích prosadit poměry, jež do jisté míry respektují náboženskou toleranci i zájmy českého obyvatelstva. Svým převratným úsilím i výstřední povahou však proti sobě poštvává mocné nepřátele, kteří intrikami usilují přivodit jeho pád.

 

Kniha je doplněna dobovým pojednáním o autorovi románu Josefu Svátkovi z pera významného českého esejisty Ferdinanda Strejčka.

 

KF8+Mobi (pro Kindle): stáhnout ukázku (1,7 MB) • koupit plnou verzi (Hlas mučedníků, ereading.cz, kosmas.cz) za 159 Kč (Kindle + EPUB)

EPUB: stáhnout ukázku (0,8 MB) • koupit plnou verzi (Hlas mučedníků, ereading.cz, kosmas.cz) za 159 Kč (Kindle + EPUB)

Další možnosti: vypůjčit e-knihu v knihovněkoupit papírovou knihu za 345 Kč

 

Marx a Satan

Richard Wurmbrand

Stefanos, 2018

 

Luterský farář Richard Wurmbrand (1909–2001) strávil kvůli své víře čtrnáct let ve vězeních komunistického Rumunska. Zkušenosti s totalitní mocí ho podnítily k hledání podstaty učení Karla Marxe a komunistické ideologie.

 

Zatímco komunismus sám sebe líčí jako zastánce lidského pokroku a dobra a s bohorovnou samozřejmostí předkládá svůj ateistický pohled na svět, Wurmbrandovo bádání odhaluje pravé kořeny, kterými byli Karel Marx i otcové moderního komunismu, marxismu i socialismu inspirováni a jež sahají až k mocnostem temnoty a zla. Na základě zkoumání výpovědí, spisů i básní Karla Marxe a jeho následovníků autor ukazuje, jak „kníže temnoty“ dal lidem do rukou „meč“, kterým mají terorizovat národy. Zároveň odhaluje metafyzické rozměry zla totalitní moci, které jsou materialistickému světu neznámé.

 

Wurmbrand dokazuje, že toto hnutí není jen výtvorem lidí toužících po bohatství a moci, ale že jeho cílem je – „podle satanského působení“ – rozvrat a zničení lidstva.

 

KF8+Mobi (pro Kindle): stáhnout ukázku (2,4 MB) • vyhrát plnou verzikoupit plnou verzi za 74 Kč (Kindle + EPUB)

EPUB: stáhnout ukázku (1,2 MB) • vyhrát plnou verzikoupit plnou verzi za 74 Kč (Kindle + EPUB)

Další možnosti: přečíst ukázkukoupit papírovou knihu za 225 Kč

 

Láska vytrvá

Sabina Wurmbrandová

Stefanos, 2017 (2. opravené vydání)

 

V roce 1948, kdy sovětská propaganda tvrdila, že se křesťané ve východním bloku těší plné náboženské svobodě, zatkla rumunská tajná policie faráře Richarda Wurmbranda. Důvodem byla jeho komunistickému režimu nepohodlná snaha zachovat věrnost vlastnímu přesvědčení a duchovní službě.

 

Kniha Láska vytrvá je skutečným příběhem Sabiny Wurmbrandové, která se po uvěznění svého manžela sama záhy ocitá v pracovním táboře. Navzdory děsivým podmínkám si uchovává víru a vytrvalou křesťanskou lásku. Po propuštění Sabina pokračuje ve své předchozí křesťanské práci, třebaže nemá žádné zprávy o manželovi a dokonce ani neví, zda je ještě naživu. Za lidsky zoufalých okolností a navzdory komunistické represi se Sabina snaží předávat křesťanské poselství a spolu s dalšími budovat ilegální komunitu věřících i ve stínu státem ovládané loutkové církve.

 

V autobiografické výpovědi autorka empaticky líčí také osud a strasti svých spoluvězeňkyň a snaží se najít cestu k odpuštění věznitelům, jakkoli je to téměř nemožné. Oba manželé se nakonec znovu shledávají a po odchodu na Západ zakládají organizaci Hlas mučedníků, která se stává ve svobodném světě mluvčím pronásledované církve.

 

Láska vytrvá je strhujícím textem napsaným výsostným literárním stylem, který čtenáře vtáhne do nepříznivé doby, v níž silné osobnosti, jako byla Sabina Wurmbrandová, dokázaly najít naději a světlo.

 

KF8+Mobi (pro Kindle): stáhnout ukázku (0,5 MB) • koupit plnou verzi za 89 Kč (Kindle + EPUB)

EPUB: stáhnout ukázku (0,3 MB) • koupit plnou verzi za 89 Kč (Kindle + EPUB)

Další možnosti: přečíst ukázkukoupit papírovou knihu za 235 Kč

 

Kdo jsou puritáni a co učí?

Erroll Hulse

Poutníkova četba, 2017

 

Touhou autora je vzbudit nadšený obdiv k puritánům, abyste mohli přijmout užitek z jejich praktického příkladu a těžit z jedinečné vyváženosti jejich učení, zkušeností a praxe. Puritáni byli lidé s hlubokým teologickým porozuměním a vhledem, kteří se modlili, aby se země naplnila poznáním Boží slávy, tak jako vody pokrývají moře.

 

Dnešní misionáři se více než kdy jindy zapojují do nesení evangelia do všech koutů země. Biblické křesťanství se postupně šíří ve většině z 240 zemí světa. Počet věřících se znásobuje, především v subsaharské Africe, na Dálném východě a v Jižní Americe. Všude tam je nesmírně zapotřebí učení, které plodí svatý život a stabilitu. Puritánské období je historicky nejlépe schopno tuto potřebu naplnit, protože puritáni byli nejsilnější tam, kde jsou dnešní křesťané obecně nejslabší.

 

KF8+Mobi (pro Kindle): stáhnout ukázku (1,6 MB) • vyhrát plnou verzi

EPUB: stáhnout ukázku (0,7 MB) • vyhrát plnou verzi

Další možnosti: koupit papírovou knihu za 230 Kč

 

Athanasia

Bernard Bolzano

Stefanos, 2009

 

Kniha Athanasia oder Gründe für die Unsterblichkeit der Seele z roku 1827 je nadmíru aktuální právě dnes, kdy chybějí v celé společnosti vodítka k pochopení nejen sebe samých, ale i světa okolo. Žijeme v době, která je nejméně zmocněná k tomu, aby rozuměla sobě samé, protože, jak řekl někde politický filozof Leo Strauss, velká míra politické svobody má paradoxně za následek velkou bezmoc. Bolzanova Athanasia patří k žánru konzolační či útěšné literatury, jejímž hlavním představitelem je Boëthiova kniha Útěcha z filozofie. Jde ale i o filozofickou práci, v níž se velký vědec a filozof Bernard Bolzano vyrovnává s otázkou nesmrtelnosti, otázkou, jíž se zabýval mezi mnoha jinými Platón ve svém Faidónovi. Vedle Vlastního životopisu jde o jedno z nejintimnějších Bolzanových děl, protože právě v Athanasii rezonuje bolest Bolzanovy velké mecenášky Anny Hoffmannové nad ztrátou její šestnáctileté dcery Karolíny. Velkostatek Josefa a Anny Hoffmannových Těchobuz u Pacova poskytl Bernardu Bolzanovi potřebný azyl pro práci na Vědosloví a dalších (matematických) spisech. Jazyk Bolzanovy knihy Athanasia je šťastně dvojlomný, neboť vedle osobního, útěšného tónu zde zaznívá i jazyk objektivismu 19. století, respektive originálního objektivismu, který tvoří páteř Bolzanova díla.

 

KF8+Mobi (pro Kindle): stáhnout ukázku (0,4 MB) • vyhrát plnou verzikoupit plnou verzi za 64 Kč (Kindle + EPUB)

EPUB: stáhnout ukázku (0,3 MB) • vyhrát plnou verzikoupit plnou verzi za 64 Kč (Kindle + EPUB)

Další možnosti: přečíst ukázku

 

Starými nepokoji

Pavel Rejchrt

Stefanos, 2005

 

Básnická sbírka obsahuje šest oddílů nazvaných Tón spona ticha, Můra věku tohoto, Než odvezou křídlo, Kytice kontemplací, Světla z praslova a Účastníci mystéria. Kniha je doplněna osmnácti ilustracemi autora.

 

KF8+Mobi (pro Kindle): stáhnout ukázku (0,8 MB) • koupit plnou verzi za 89 Kč (Kindle + EPUB)

EPUB: stáhnout ukázku (0,5 MB) • koupit plnou verzi za 89 Kč (Kindle + EPUB)

Další možnosti: přečíst ukázkukoupit papírovou knihu za 219 Kč

 

O smlouvách dvojí krve

Pavel Rejchrt

Stefanos, 2005

 

V novém knižním souboru svých textů (pojmenovaném podle závěrečného dramatu) se zkušený spisovatel, výtvarný umělec a myslitel Pavel Rejchrt vrátil k některým svým starším (rukopisným) dramatickým opusům, aby je na jedné straně mnohdy od základu přepracoval a zkultivoval jejich filosofický půdorys, na straně druhé, aby je s větší či menší intenzitou zbavoval momentů, které by přespříliš přímočaře odkazovaly k případnému jevištnímu provedení.

 

Doslov napsal a text redakčně připravil Vladimír Novotný.

 

KF8+Mobi (pro Kindle): stáhnout ukázku (0,4 MB) • koupit plnou verzi za 84 Kč (Kindle + EPUB)

EPUB: stáhnout ukázku (0,3 MB) • koupit plnou verzi za 84 Kč (Kindle + EPUB)

Další možnosti: přečíst ukázkukoupit papírovou knihu za 266 Kč

 

Železná koruna

Josef Svátek

Stefanos, 2016

 

Již po několik desetiletí, od nešťastné bitvy bělohorské, panuje krutě v Čechách cizí šlechta na konfiskacemi snadno nabytých statcích. Píše se rok 1680, který doprovází mocné nebeské znamení – Kirchova kometa, jedna z největších komet posledních staletí. V té době přichází do Prahy vyslanec francouzského krále Ludvíka XIV. se svým tajemníkem, rytířem Kaplířem ze Sulevic, potomkem rodu českých exulantů, jehož děd byl mezi sedmadvaceti pány popravenými roku 1621 na Staroměstském náměstí v Praze. Oba muži přicházejí s tajným posláním vyvolat lidové povstání, které by otřáslo císařstvím a odstranilo z trůnu habsburský rod. Motivy obou šlechticů jsou však zcela odlišné. Zatímco francouzský vyslanec markýz de Vitry spřádá pouhé politické intriky, které mají zajistit větší moc jeho pánu, rytíř Kaplíř touží pomstít prolitou krev nejlepších mužů své země a svůj národ vyvést z krutého ujařmení. Za pomoci českých a uherských spojenců tak povstává revolta, která má pohnout světovými dějinami. Dramatický a strhující příběh intrik a klamných věšteb, i výbuch útlakem nahromaděného lidového hněvu tak nezadržitelně přichází k svému rozuzlení…

 

Kniha je rovněž zajímavou sondou do venkovského náboženského života té doby, zejména s ohledem na spisovatelovo čerpání z autentických historických materiálů.

 

KF8+Mobi (pro Kindle): stáhnout ukázku (0,5 MB) • koupit plnou verzi za 159 Kč (Kindle + EPUB)

EPUB: stáhnout ukázku (0,3 MB) • koupit plnou verzi za 159 Kč (Kindle + EPUB)

Další možnosti: přečíst ukázkukoupit papírovou knihu za 362 Kč (do 17. 12. 2016 zaváděcí cena 290 Kč) • vyhrát e-knihu na KlubKnihomolu.cz (pouze do 3. 11. 2016)

 

Sám s Bohem

Richard Wurmbrand

Stefanos, 2016

 

„Snažil jsem se do těchto kázání vtělit své nejhlubší myšlenky, myšlenky téměř umírajícího člověka. A pokud kážu, činím tak výhradně proto, že kázání je nějak obsaženo v mé přirozenosti, podobně jako když slavíci zpívají…“

 

Farář Richard Wurmbrand (1909–2001) byl čtrnáct let vězněn v Rumunsku komunistickým režimem, z toho téměř tři roky strávil v podzemní samotce. Právě zde sestavoval kázání, která následně promlouval ke svému neviditelnému společenství. Jednotlivá kázání se také snažil uchovávat v paměti a proto si je znovu a znovu opakoval, někdy i ve zveršované podobě.

 

Tyto v češtině dosud nepublikované úvahy jsou ovocem mimořádných okolností, nesmírného strádání a utrpení, kterým autor ve vězení procházel. Je v nich obsažen zvláštní, niterný a výsostně osobitý přístup k biblickému poselství, který může být i pro nás inspirací při kladení otázek a hledání odpovědí o Božích cestách a soudech.

 

Autor narozený v Rumunsku v židovské rodině se v roce 1967 dostal na Západ, kde se stal „hlasem“ pronásledovaných křesťanů z východního bloku. V češtině vyšly i jeho další knihy: V Božím podzemí, Vítězná víra, Kristus na židovské cestě, Od utrpení k triumfuVězeňské zdi kdyby promluvily.

 

KF8+Mobi (pro Kindle): stáhnout ukázku (0,6 MB) • vyhrát plnou verzikoupit plnou verzi za 74 Kč (Kindle + EPUB)

EPUB: stáhnout ukázku (0,4 MB) • vyhrát plnou verzikoupit plnou verzi za 74 Kč (Kindle + EPUB)

Další možnosti: koupit papírovou knihu za 238 Kč

 

O zkáze Antikrista

John Bunyan

Stefanos, 2016

 

Autor Poutníkovy cesty, jedné z nejoblíbenějších knih niterně zbožných křesťanů pietistického a probuzeneckého hnutí, uvažuje v tomto svém dalším spise nad zosobněným „tajemstvím nepravosti“, jak je vylíčeno v symbolech Zjevení Janova, poslední knihy Bible. Bunyan byl přímým svědkem náboženské občanské války, která v Anglii sedmnáctého století stála životy mnoha mučedníků, a sám se pro své náboženské přesvědčení ocitl několikrát v žaláři. Přesto v tomto svém krátkém traktátu, který vyšel až po jeho smrti, odolává pokušení, kterému mnozí jiní vykladači podlehli: Nesnaží se symboly biblické Apokalypsy dávat do senzačních souvislostí s jmenovitými historickými událostmi nebo postavami, ale naopak rozvíjí a podtrhuje jejich univerzální charakter. Bunyan byl tedy postiženým současníkem náboženského útlaku duchovně probuzených křesťanů, pronásledovaných jak katolíky, tak anglikány. Jako znalec Písma a bystrý pozorovatel života své doby rozpoznává, že zlo, vycházející z propasti nám unikajícího tajemství, proniká všemi hranicemi a lidské pokusy ho nějak zastavit a zdolat jsou v posledu neúčinné. Jediná naděje pro nás podle autora spočívá v Boží moci, v nenápadně postupující a nakonec viditelně vítězné převaze samotného vykupitelského díla Kristova. Právě tento duchovní výhled činí drobné, více než třistaleté Bunyanovo pojednání překvapivě aktuálním i pro nás.

 

KF8+Mobi (pro Kindle): stáhnout ukázku (1,1 MB) • koupit plnou verzi za 79 Kč (Kindle + EPUB)

EPUB: stáhnout ukázku (0,5 MB) • koupit plnou verzi za 79 Kč (Kindle + EPUB)

Další možnosti: koupit papírovou knihu za 248 Kč

 

 

[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 ]